กำหนดการลงทะเบียนเรียน

(ดูงานในประเทศ)

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา งวดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 งวดที่ 2 จำนวน 26,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 งวดที่ 3 จำนวน 26,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 งวดที่ 4 จำนวน 26,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 งวดที่ 5 จำนวน 26,500 บาท
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 งวดที่ 6 จำนวน 26,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 4 งวดที่ 7 จำนวน 26,500 บาท
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 4 งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท  
รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 

(ดูงานประเทศญี่ปุ่น)

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา งวดที่ 1 จำนวน 19,000 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 งวดที่ 2 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 งวดที่ 3 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 งวดที่ 4 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 งวดที่ 5 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3 งวดที่ 6 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 4 งวดที่ 7 จำนวน 32,500 บาท 
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 4 งวดที่ 8 จำนวน 5,000 บาท 

รวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

***หมายเหตุ

  1. ชำระด้วยเช็คเงินสด (Cashier Cheque) ที่ออกโดยธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. ชำระได้ที่โครงการฯ ภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น
  3. หากนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนล้าช้ากว่าที่กำหนด จะมีค่าปรับดังนี้
    - ชำระล่าช้า ค่าปรับวันละ 100 บาท
  4. นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน ทางบัณฑิตวิทยาลัย จะไม่ประกาศผลสอบในเทอมนั้นๆ