fbpx

 

 

 

ระเบียบนักศึกษา

 

 

สำหรับการเข้าเรียน และการเข้าสอบ
M.B.A. for CEOs และ CMOs
ระเบียบนักศึกษา 

ประกาศรับสมัคร

 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน

 

 

(ดูงานในประเทศ)

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา งวดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท 
ลงทะเบียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 งวดที่ 2 จำนวน 26,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าสมัครเรียน 800 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตารางค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับ CEOs ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 / สำหรับ CMOs ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาให้เสร็จสิ้นก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

เกณฑ์ขอสอบประมวลความรู้

 

  1. ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
  2. มีผลสอบระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
  4. นักศึกษาที่ได้รับรายงานผลการสอบรายวิชาเป็นอักษร “ I , หรือ X ที่ยังไม่มีการแก้ไข ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้

รับสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0308 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการและ กพ. รับรอง

เป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯเห็นสมควร

ติดต่อโครงการ

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOS 
อาคารสุโขทัยชั้น 3 ห้อง 0308  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
Tel. 02-310-8667 , 099-949-9125

Line และ Page โครงการ

ID Line : ceocmo

Fan Page

Copyright © 2019 MBA for CEOs&CMOs. All Rights Reserved.