ประกาศรับสมัคร

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEO และ CMO

 

 • เปิดรับสมัคร คัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นปริญญาโทภาคเรียนปัจจุบัน

 • วุฒิการศึกษา ในปริญญาบัตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม. )

 • วิชาเอกการจัดการและวิชาเอกการตลาด

 • หลักสูตร 2 ปีจำนวน 40 หน่วยกิต  แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

 • คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.mba-ceos.com

 • ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร (รวมศึกษาดูงาน 179,000 บาท)

 • รับสมัครทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • ณ อาคารสุโขทัยชั้น 3 ห้อง 0308 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

 • ติดต่อ 02-310-8667 หรือ 099-949-9125

 • ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 800 บาท

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาตามที่โครงการกำหนด

 • ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่โครงการกำหนด

 • สิ้นสุดการรับสมัครเมื่อครบจำนวนนักศึกษา

 • เรียนวันอาทิตย์วันเดียวเวลา 08.00-18.00 น.