ชื่อโครงการ

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs  (M.B.A. for CEOs และ CMOs)

 

วิสัยทัศน์

CEOs   “เปิดวิสัยทัศน์   จัดกระบวนยุทธ์   จุดประกายความคิด”

CMOs  “เปิดช่องธุรกิจ   พิชิตคู่แข่ง   เพิ่มส่วนแบ่งตลาด”

 

คำขวัญ

"Connection  is  Power"

 

ลักษณะของโครงการ

  • เป็นโครงการการจัดการศึกษานอกราชการ เรียนวันอาทิตย์ 08.00 – 18.00 น.

  • หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสำนักงานบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • หลักสูตร 2 ปี 40 หน่วยกิต เรียน 4 ภาคการศึกษา แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

 

ระบบการศึกษา

โครงการฯ มีการเรียนการสอน แบบ Block Course และมีระบบ Chain Line ในลักษณะ  Fast Track 

เพื่อยกระดับความสำเร็จ