หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)

 

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิต                                                       

1. หมวดวิชาบังคับ

1

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (2 วิชา)

(ไม่นับหน่วยกิต)

3. หมวดวิชาแกนบังคับ (7 วิชา)

21

4. หมวดวิชาเฉพาะ (5 วิชา)

15

5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (การค้นคว้าอิสระ: IS Independent Study)

3

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

-

           รวม

40


* เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วต้องสอบประมวลความรู้(Complehensive)
ข้อเขียน และปากเปล่า

 

กระบวนวิชาที่ต้องเรียนสำหรับหลักสูตร (แผน ข)

รายชื่อวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs

1. หมวดวิชาบังคับ

RAM 6001

ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา

2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

BUS 6000

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

BUS 6002

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

3. หมวดวิชาแกนบังคับ

BUS 6011

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

BUS 6012

การจัดการการเงิน

BUS 6013

การจัดการการตลาด

BUS 6015

การจัดการการดำเนินงาน

BUS 6016

วิธีวิจัยทางธุรกิจ

BUS 6017

การบัญชีบริหาร

BUS 7017

การจัดการเชิงกลยุทธ์

4. หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเอกการตลาด

BUS 7301

พฤติกรรมผู้บริโภค

BUS 7304

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

BUS 7305

ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด

BUS 7307

การตลาดระหว่างประเทศ 

              BUS 7312 / BUS 7314       Branding and Content Marketing / Digital Marketing

5. หมวดวิชาศึกษาความรู้ด้วยตนเอง

BUS 7096

การค้นคว้าอิสระ (Independent Study: IS)

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

BUS 7097

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า

 

นักศึกษาที่จะขอสอบประมวลความรู้ มีเกณฑ์ดังนี้

1. ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านภาคการบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว

2. มีผลสอบระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ไม่มีหนี้สินค้างชำระค้างต่อมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาที่ได้รับรายงานผลการสอบรายวิชาเป็นตัวอักษร “I", หรือ "X"ที่ยังไม่มีการแก้ไข ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้

5. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรเพิ่ม เพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regrade) ให้ถึง 3.00 โดยลงทะเบียนเรียนวิชาที่ได้รับผลการเรียน B-, C +, C, C - อีกครั้ง ซึ่งจะต้องนำหน่วยกิตมารวมกันเป็นตัวหารค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการเปิดสอนวิชานั่้นๆ ค่าธรรมเนียมให้ชำระเป็นค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารแนบ

1. เขียนคำร้องขอสอบประมวลความรู้ให้ครบอย่างถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรนักศึกษา

3. ผลการเรียนที่ Print จาก www.e-regis.ru.ac.th