โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ CEOs และ CMOs  

(M.B.A. for CEOs และ CMOs)